• pl
  • en
Formularz
Wprowadź wszystkie informacje
Please upload file with curriculum vitae. Only files with the following extensions are allowed: pdf, doc, docx, odt.
Please upload file with cover letter. Only files with the following extensions are allowed: pdf, doc, docx, odt.
Please upload any additional documents. Only files with the following extensions are allowed: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, odt.
PLN

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Pana/Panią, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest jedna z niżej wskazanych osób prawnych, która prowadzi rekrutację  zgodnie z treścią zawartą w ogłoszeniu lub inną informacją przekazywaną kandydatom przed wysłaniem przez nich zgłoszenia rekrutacyjnego:

- Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Dubois 16;

- Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. Mikulczycka 15;

- Mostostal Zabrze BIPROHUT S.A. w Gliwicach 44-100, ul. Dubois 16;

- Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-101, Plac Piastów 10;

- Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Dubois 16,

zwanym dalej („Administrator”).

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować  się listownie na adres: ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice lub przez pocztę elektroniczną: iodo@mz.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

  • prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jeżeli podane dane osobowe w zgłoszeniu są wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Pani/Pana imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe); dane te przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jeżeli podane dane osobowe w zgłoszeniu są dodatkowe w stosunku do danych określonych w Kodeksie Pracy lub innych przepisach prawa (np. wizerunek); dane te przetwarzamy na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyraził Pan/Pani na to odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe Administrator udostępnia podmiotom powiązanym w ramach Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze, zgodnie ze schematem organizacyjnym: http://www.mostostal.zabrze.pl/pl/page/grupa-kapitalowa, na podstawie odpowiednich umów powierzenia lub wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji,
  • gdy wyraził Pan/Pani zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach - przez 24 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji,
  • Pana/Pani dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 36 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

VII. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art.22 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

VIII. Przysługujące Pana/Pani prawa

a) Prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii,

b) Prawo do sprostowania (poprawienia) Pana/Pani danych,

c) Prawo do usunięcia danych,

d) Ograniczenia przetwarzania danych,

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) Prawo do przenoszenia danych,

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden z poniższych sposobów:

– wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice,

– wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail adres: rekrutacja@mz.pl.

IX. Zautomatyzowane decyzje

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

* - pola z gwiazdką są wymagane